Spracovanie a vybavenie objednávok poskytovateľom
6.1. Objednávky sú spracované počas otváracích hodín. Mimo otváracích hodín je tovar možné objednať tiež, v prípade po pracovných hodinách sa objednávka spracuje nasledujúci pracovný deň.
6.2. Všeobecná dodacia lehota je do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Poskytovateľ sa tovar zaväzuje dodať najneskôr do 7 dní od doručenia objednávky poskytovateľovi.
6.3. V prípade, že poskytovateľ nemôže tovar dodať pre dôvody ad1- s tovarom nedisponuje; ad2- tovar nemôže zaobstarať, je povinný kupujúceho o tomto bezodkladne informovať, zároveň už zaplatenú cenu bezodkladne vrátiť kupujúcemu. Splnením tohto záväzku ďalšie povinnosti poskytovateľa zostávajú nedotknuté.
6.4. Poskytovateľ nezodpovedá za zmenu označenia tovaru z dôvodu neohlásenia takýchto zmien zo strany zmluvného partnera poskytovateľa.
6.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie už potvrdených objednávok alebo ich časti.
6.6. Dodanie časti záväznej objednávky je možné len súhlasom kupujúceho.
6.7. Miesto doručenia je určené na základe objednávky kupujúceho. Za doručenie sa považuje dodanie  tovaru na miesto určené kupujúcim alebo pri osobnom odbere miesto určené poskytovateľom.

6.8. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený proti poškodeniu. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať stav a neporušenosť zásielky.
6.9. Spolu s tovarom dodá poskytovateľ kupujúcemu faktúru /daňový doklad/ a dodací list. Poskytovateľ spolu s tovarom dodá návod na použitie a záručný list, iba ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.10. Za tovar zodpovedá poskytovateľ jeho prevzatím kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim a vybavený poskytovateľom od doby, kedy kupujúci písomne potvrdí prevzatie tovaru prepravcovi.
6.11. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši poskytovateľ dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
6.12. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru zásielku skontrolovať v prítomnosti zamestnanca prepravnej spoločnosti, o prípadných poškodeniach tovaru a balenia si vyžiadať protokol o zistených vadách, bez povinnosti prevzatia poškodenej zásielky. Reklamáciu bez zápisnice o vadách poskytovateľ neprijíma. Doručovanie zásielky sa uskutoční v pracovných dňoch, najmä medzi 08:00 a 17:00 hod.
7. Cena doručenia tovaru
7.1.
Cena doručenia jednej pneumatiky je 4,50- €
Objednávka 2 pneumatík  -  cena doručenia 6,- €
Objednávka 3 pneumatík  -  cena doručenia 9,- €
Objednávka 4 pneumatík -  cena doručenia 12,- €

Balíky nad 25 kg – príplatok 1,- € za každý balík. Balíkom môže byť aj 1 pneumatika.

 

Spôsob platby
• dobierka
• predfaktúra
• faktúra + vyzdvihnutie u predajcu
5.4. Po uvedení údajov kupujúci musí súhlasiť so všeobecnými obchodnými podmienkami a môže napísať vlastné pripomienky/komentáre k objednávke.
5.5. Kliknutím na „Skontrolovať objednávku“ objednávka je takmer dokončená. Kupujúci skontroluje detaily objednávky. Poskytovateľ bezprostredne pred odoslaním objednávky zrekapituluje a znova informuje kupujúceho o najdôležitejších skutočnostiach súvisiacich s objednávkou, a to o
• hlavných vlastnostiach tovaru
• celkovej cene tovaru
• nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a o iných nákladoch a poplatkoch
5.6. Kupujúci následne stlačí „Dokončenie objednávky s povinnosťou platby“, ak všetky údaje sú správne. Kupujúci môže tiež stlačiť tlačidlo „Späť“, ak chce ešte niečo zmeniť, alebo objednávku zrušiť.
5.7. Odoslaním objednávky uvedením spôsobom - stlačenie „Dokončenie objednávky s povinnosťou platby“ - vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť cenu.
5.8. Kupujúci po zaslaní objednávky obdrží email s potvrdením objednávky, zároveň poskytovateľ oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín doručenia tovaru, prípadne termín osobného prevzatia tovaru spolu s miesto prevzatia tovaru. Potvrdené objednávky sú pre kupujúceho záväzné. V prípade neobdržania emailu o potvrdení objednávky do 48 hodín od zaslania objednávky kupujúcim, kupujúceho jeho objednávka nezaväzuje žiadnym spôsobom. Zodpovednosť poskytovateľa za neobdržanie potvrdenia objednávky kupujúcim sa vylučuje pre nemožnosť obdržania potvrdenia kvôli vadne zadanej emailovej adrese kupujúcim alebo v prípade správy o nemožnosti doručenia emailu kvôli nedostatočného úložného priestoru emailovej schránky kupujúceho.
5.9. Konečná cena uvádzaná pri úkone potvrdenia objednávky kupujúcim v sebe zahŕňa všetky náklady.
5.10. O konečnej cene kupujúci obdrží oznámenie. Poskytovateľ v deň zaslania tovaru zašle kupujúcemu faktúru vo formáte .pdf na elektronickú adresu kupujúceho emailom. Kupujúci výslovne súhlasí s odovzdaním faktúry uvedeným spôsobom. Faktúra sa považuje za doručenú odoslaním emailu poskytovateľom.
5.11. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 

5.12. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa potvrdenej objednávky.
5.13. Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti už uhradenú cenu tovaru v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, najmä pre chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje.